LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. LIEPOS 1 D.
ĮSAKYMO Nr. 351 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR
1.12.05:2010 „PRIVALOMIEJI STATINIŲ (GYVENAMŲJŲ NAMŲ) NAUDOJIMO
IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2011 m. lapkričio 18 d. Nr. D1-888
Vilnius

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, patvirtintą aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 (Žin., 2002; Nr. 81-3504; 2011, Nr. 2-66):
1. Išdėstau 24 punktą taip:
„24. Gyvenamojo namo techninis prižiūrėtojas, vadovaudamasis šiuo Reglamentu ir jame nurodytais teisės aktais, vykdo organizacines ir technines priemones gyvenamojo namo būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti esminiai statinio reikalavimai [3.2] per ekonomiškai pagrįstą gyvenamojo namo naudojimo trukmę. Daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas pateikiamas šio Reglamento priede.“
2. Papildau šiuo nauju priedu (pridedama).

Aplinkos ministras                                                                                                                                                                           Gediminas Kazlauskas

___________________

STR 1.12.05:2010
priedas

DAUGIABUČIŲ NAMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PAGRINDINIŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindiniams darbams priskiriami nuolatiniai daugiabučio namo (toliau – Namas) techninės priežiūros darbai ir organizacinės priemonės, susiję su Namo bendrojo naudojimo objektų būklės stebėjimu, vertinimu, atnaujinimo darbų planavimu, techninės priežiūros dokumentacijos tvarkymu, bendrųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų techniniu aptarnavimu, saugaus naudojimo užtikrinimu ir Namo bendrojo naudojimo objektų smulkių defektų šalinimu, atliekant paprastojo remonto darbus, kurie nenumatyti metiniame ir/ar ilgalaikiame Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų plane, taip pat kiti darbai, būtini Namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimui:
1. Namo bendrojo naudojimo objektų būklės nuolatinis stebėjimas (ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį), kasmetinės apžiūros, gyventojų pareiškimų dėl bendrojo naudojimo objektų būklės registravimas ir nagrinėjimas, Namo būklės vertinimas;
2. Namo techninės priežiūros dokumentacijos tvarkymas pagal statybos techninių reglamentų reikalavimus [3.8];
3. privalomųjų Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų poreikio pagrindimas, šių darbų metinio ir ilgalaikio plano parengimas ir pateikimas Namo naudotojams (savininkams) ar jų įgaliotiems atstovams;
4. Namo bendrųjų konstrukcijų (sienų, stogų, cokolio, pamatų ir kitų) saugaus naudojimo palaikymas: atitrūkusių plytų, tinko, lipdinių, skardos, medinių ir kitokių detalių pašalinimas, šiukšlių ir kitų daiktų pašalinimas nuo stogo ir išorinių durų stogelių, susikaupusio sniego, vandens ir varveklių, dulkių ir kitokių sąnašų šalinimas nuo Namo konstrukcijų;
5. Namo išorinių sienų, cokolio ir fasado elementų ištrupėjusių vietų ar kitų defektų taisymas, dažymas;
6. Namo laiptinių lauko durų stogelių, jų atraminių ir dekoratyvinių elementų ir detalių sutvirtinimas;
7. Namo lietaus nuotekų sistemos ir kitų vandens pašalinimo nuo Namo konstrukcijų įrenginių (latakų, lietvamzdžių, įlajų nuogrindų ir kt.) funkcionalumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas;
8. Namo stogo elementų smulkių defektų šalinimas;
9. Namo lietaus nuotekų sistemos elementų smulkių defektų šalinimas, įlajų, latakų, lietvamzdžių taisymas;
10. Namo konstrukcijų ir elementų (angų, parapetų, stogelių, kaminų, palangių ir kt.) apskardinimo smulkių defektų šalinimas;
11. Namo kaminų, vėdinimo ir lifto šachtų plyšių ir įtrūkimų užtaisymas, vėdinimo kaminėlių smulkių defektų šalinimas;
12. įėjimo į Namą, laiptų ir tarpaukštinių laiptų pakopų ir aikštelių ištrupėjusių vietų užtaisymas, turėklų remontas;
13. Namui priskirtos drenažo sistemos veikimo palaikymas, smulkių defektų šalinimas;
14. Namo lauko durų, kitų bendrojo naudojimo patalpų durų ir langų funkcionalumo ir sandarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, išdaužtų langų stiklinimas;
15. Namo vandentiekio sistemos (vamzdynų ir uždaromosios armatūros) sandarumo palaikymas, vamzdynų ženklinimas ir dažymas, smulkių defektų šalinimas;
16. Namo nuotekų šalinimo sistemos pralaidumo ir sandarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas;
17. Namo elektros sistemos priežiūra pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles ir elektros įrenginių priežiūros taisykles, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo patalpų apšvietimo prietaisų priežiūra ir saugaus naudojimo palaikymas, lempučių, elementų keitimas;
18. Namo gaisrinės saugos sistemos priežiūra pagal gaisrinės saugos taisykles, smulkių defektų šalinimas;
19. Namo bendrosios vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos funkcionalumo palaikymas, vėdinimo kanalų periodinis (1 kartą į metus) valymas, dezinfekavimas ir/ar biocheminis ar cheminis apdorojimas, smulkių defektų šalinimas;
20. Namo šiukšlių šalintuvų periodinis valymas, biocheminis ar cheminis apdorojimas, vožtuvų ir kitų elementų reguliavimas ir keitimas;
21. Namo bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, holų, koridorių ir kt.) sienų, grindų dangos, lubų smulkių defektų taisymas, dažymas;
22. pastolių ar kėlimo mechanizmų panaudojimas šiame sąraše nurodytiems darbams atlikti (jei būtina);
23. Namo bendrųjų konstrukcijų statybiniai tyrinėjimai ar ekspertizė, jei toks poreikis nustatytas Namo apžiūros metu ir nurodytas metinės ar neeilinės apžiūros akte;
24. Namo energinio naudingumo sertifikavimas, jei jis būtinas pagal teisės aktus [3.2] arba dėl to yra priimtas Namo patalpų savininkų (naudotojų) sprendimas;
25. Namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra pagal Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 (Žin., 2009, Nr. 143-6311);
26. Namo lifto (liftų) naudojimas ir priežiūra pagal Liftų naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-61 (Žin., 2006, Nr. 26-877; 2008, Nr. 144-5787);
27. kiti Namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros darbai.

Parsisiųsti (PRIVALOMI STATINIŲ PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI.doc)

___________________